» Zaproszenie do składania ofert – Program CAD/CAM (2)

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Oprogramowanie do zaawansowanego modelowania 3D oraz do generowania kodów na urządzenia CNC + postprocesor

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach realizacji Projektu pt.: „Wdrożenie na rynek innowacyjnej, uniwersalnej przegrody zintegrowanej z kanapą lub fotelami dzięki własnym pracom B+R”.

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedmiot i warunki zamówienia

 1. Wymagania dotyczące programu do projektowania CAD

Wprowadzenie:

Na potrzeby projektu zostaną utworzone cztery stanowiska wyposażone w zaawansowane oprogramowanie do projektowania powierzchniowego. Na jednym ze stanowisk zostanie dodatkowo zainstalowane oprogramowanie do generowania kodów maszynowych na ploter frezujący 5D i postprocesor. Program do projektowania musi również umożliwiać pracę na chmurze punktów.

Bieżące zapytanie dotyczy dostarczenia specjalistycznego oprogramowania do projektowania 3D, oraz oprogramowania do generowania kodów na urządzenie CNC i postprocesora, które musi zostać zainstalowane na stacjach bazowych. Odbiór oprogramowania nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru, po uruchomieniu oprogramowania w siedzibie zamawiającego.

Oferowane programy muszą posiadać wszystkie funkcje opisane w tym zapytaniu. Brak spełnienia choćby jednego z wymagań powoduje odrzucenie oferty.

W dalszej części zapytania mowa będzie o stanowiskach komputerowych i funkcjonalnościach, jakie muszą zostać na nich zainstalowane. Zostały zdefiniowane następujące stanowiska:

NAZWA STANOWISKA ILOŚĆ
Konstruktor 1

1

Konstruktor 2

1

Konstruktor 3

1

Konstruktor 4

1

W celu optymalizacji projektu pod kątem dostarczenia odpowiedniej funkcjonalności w stosunku do ceny oferowanego rozwiązania – potrzeby Zamawiającego zostały pogrupowane w sposób następujący:

PAKIET FUNKCJONALNOŚĆ
1 CAD – podstawowy
2 CAD – zaawansowany
3 CAM + postprocesor
4 Praca na chmurze punktów

Nowo utworzone stanowiska, powinny posiadać zainstalowane następujące pakiety:

NAZWA STANOWISKA ILOŚĆ ZAINSTALOWANY PAKIET
Konstruktor 1

1

2

Konstruktor 2

1

2

Konstruktor 3

1

1

Konstruktor 4

1

1,   3,   4

Dodatkowo dostarczone oprogramowanie do projektowania powinno zapewnić nieograniczony przepływ danych projektowych pomiędzy członkami Zespołu Projektowego liczącego 16 osób.

Program do projektowania, oraz program do generowania kodów musi umożliwiać zarządzanie tworzonymi projektami.

Zawartość poszczególnych pakietów musi być następująca (wymagania minimalne)

Pakiet Zakres Opis
1, 2 Konwerter plików do formatu STEP Umożliwia import formatu STEP oraz eksport danych do formatu neutralnego STEP.
1, 2 Konwerter plików do formatu IGES Umożliwia import formatu IGES oraz eksport dokumentacji 2D oraz obiektów 3D zapisanych w standardzie neutralnym IGES.
1, 2 Tworzenie struktury złożenia Program umożliwia tworzenie struktury złożenia z podziałem na złożenia i podzłożenia (Struktura drzewka). Produkt daje również możliwość tworzenia publikacji.
1, 2 Druk 3D Program umożliwia tesselacje modeli powierzchniowych i bryłowych (prototypowanie)
1, 2 Tworzenie modeli 3D z wykorzystaniem rysunków 2D Umożliwia modelowanie obiektów 3D z wykorzystaniem płaszczyzn i narzędzi Rysownika oraz umożliwia wykorzystanie istniejącej dokumentacji 2D jako bazę nowych obiektów 3D.
1, 2 Ważenie elementów Umożliwia przeprowadzenie analizy masy obiektu i wskazuje między innymi środek ciężkości
1, 2 Definiowanie zaawansowanych więzów Służy do definiowania zaawansowanych więzów pomiędzy częściami zespołu maszynowego, automatycznego pozycjonowania części i badania spójności zespołów maszynowych
1, 2 Tworzenie mechanizmów Produkt umożliwia tworzenie mechanizmów służących do symulacji ruchu złożenia.
1, 2 Rozmieszczanie elementów w przestrzeni Umożliwia pozycjonowanie elementów złożenia względem siebie bez wykorzystania więzów
1, 2 Generowanie dokumentacji technicznej Służy do generowania dokumentacji technicznej z przestrzennych projektów części i zespołów, z możliwością zarządzania szablonami rozmieszczenia rzutów
1, 2 Konstrukcje gięte z blachy Umożliwia tworzenie elementów giętych z blachy
Eksport danych Umożliwia tworzenie kopii obiektów jako obiektów z historią lub bez, z dodatkową możliwością filtracji przenoszonych danych takich jak adnotacje, publikacje, warstwy, kolory oraz elementów karty profilowej („Properties” obiektów).
1, 2 Modelowanie Umożliwia swobodne tworzenie modeli powierzchniowych i bryłowych
1, 2 Tworzenie szablonów konstrukcyjnych Umożliwia tworzenie nowych szablonów konstrukcyjnych przechowywujących wiedzę Know-How firmy
1, 2 Wykorzystanie szablonów Umożliwia wykorzystanie szablonów cech, części oraz złożeń oraz ich modyfikacje z wykorzystaniem wartości wejściowych oraz geometrii referencyjnej. Umożliwia wykorzystanie parametrycznych szablonów oraz szablonów komponentów oraz złożeń, a także zapewnia pełna asocjatywność z geometrią kontekstu.
1, 2 Wykorzystanie wiedzy know-how Umożliwia wykorzystanie wiedzy know-how i najlepszych praktyk utworzonych w formie reguł. Pozwala na weryfikacje modeli i generowanie szczegółowych raportów z jej wyników. Jest w pełni zintegrowana. Umożliwia zdefiniowanie zasad weryfikujących poprawność tworzonych komponentów, a także umożliwia generowanie raportów z weryfikacji obiektów.
1, 2 Tworzenie narzędzi w kontekście złożenia Umożliwia tworzenie narzędzi w kontekście złożenia
1, 2 Projektowanie części z tworzyw sztucznych Program umożliwia projektowanie części wykonanych z tworzyw sztucznych. Dzięki funkcjom specyficznym dla tej branży daje możliwości intuicyjnego i łatwego modelowania.
1, 2 Tworzenie rodzin części standardowych Umożliwia tworzenie rodzin części gromadzących części standardowe wygenerowane na bazie wspólnego modelu parametrycznego.
1, 2 Projektowanie części mechanicznych Obsługuje proces przestrzennego projektowania części bryłowych
1 Modelowanie powierzchniowe Pozwala na kontekstowe tworzenie powierzchni w oparciu o zadane specyfikacje, z użyciem kombinacji elementów geometrii krawędziowej
2 Zaawansowane modelowanie powierzchniowe Służy do projektowania zaawansowanych kształtów w oparciu o kombinację geometrii krawędziowej i złożonych elementów wielopowierzchniowych. Zawiera rozbudowane funkcje zapewniające pełne utrwalenie specyfikacji i ich ponowne wykorzystywanie
2 Kształtowanie powierzchni Udostępnia narzędzia do kształtowania powierzchni, przeznaczone dla projektantów tworzących stylizowane kształty i powierzchnie
2 Rozwijanie powierzchni Narzędzi umożliwia rozwijanie powierzchni (nawet nie rozwijalnych) i nawijanie krzywych na powierzchnie.
2 Weryfikacja danych Służy do sprawdzenia poprawności importowanych danych geometrycznych pod kątem spełnienia kryteriów jakościowych modelowania. Pozwala też na naprawę topologii i geometrii analizowanego modelu.

Główne funkcjonalności:

– umożliwia weryfikacje importowanych danych w odniesieniu do jakościowych kryteriów modelowania;

– posiada zaawansowane narzędzia do naprawy topologii analizowanych obiektów;

– umożliwia łączenie topologiczne oraz geometryczne powierzchni;

– umożliwia lokalne oraz globalne rozpoznawanie problematycznych fragmentów obiektu

1, 2 Wyszukiwanie utworzonych analiz kolizji Umożliwia wyszukiwanie analiz kolizji elementów wykonanych dla danego obiektu
1, 2 Tworzenie analizy kolizji Umożliwia tworzenie analiz kolizji elementów danego obiektu.
1, 2 Sprawdzanie/porównywanie geometrii Umożliwia szybkie sprawdzanie wymiarów geometrii. Pozwala na dodawanie adnotacji, porównywanie geometrii z innymi obiektami w oparciu o wirtualną makietę.
1, 2 Definiowanie materiałów Pozwala na tworzenie materiałów z możliwością definiowania cech materiałowych oraz sposobu reprezentacji w kontekście modelu 3D i dokumentacji płaskiej
1, 2 Projektowanie części blaszanych Pozwala na projektowanie części blaszanych w łatwym w obsłudze wysokowydajnym środowisku. Posiada zestaw dedykowanych narzędzi do modelowania konstrukcji z blachy. Umożliwia jednoczesną prace z widokiem rozwiniętym i złożonym części; posiada dedykowane narzędzia do generowania dokumentacji płaskiej elementu; umożliwia jednoczesną pracę z częścią funkcjonalną oraz częścią obrabianą.
1, 2 Projektowanie elementów spawanych Umożliwia tworzenie spoin przy użyciu katalogu spoin opartych na normach ISO.
1, 2 Skonsolidowany widok BOM Umożliwia przedstawienie danych w skonsolidowanym widoku inżynierskiej listy materiałowej
3 Generowanie kodów na ploter Wymagania dotyczące programu do wytwarzania CAM opisano w punkcie 5
1, 2 Uczestniczenie w projektach Program pozwala uczestniczyć użytkownikom w projektach utworzonych w środowisku aplikacji
4 Praca na chmurze punktów Zawiera narzędzia edytujące chmurę punktów umożliwiając projektowanie powierzchniowe; umożliwia również import i edycję plików stl.

Ze względu na konieczność zachowania kompatybilności pomiędzy programem do projektowania i programem do generowania kodów na urządzenie CNC, oraz konieczność zachowania wymaganej funkcjonalności, Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych. Składając ofertę należy uwzględnić koszt postprocesora.

 

 1. Opis funkcji i zawartości poszczególnych modułów

2.1 Wymagania dotyczące programu do projektowania 3D [CAD]

2.1.1. Prosty, czytelny interfejs w języku polskim lub angielskim z możliwością dostosowania większości jego parametrów do indywidualnych potrzeb Zamawiającego.

2.1.2. Program klasy 3D podzielony na moduły, które zawierają poniżej opisane funkcje umożliwiające:

 • projektowanie bryłowe,
 • projektowanie części blaszanych,
 • projektowanie powierzchniowe,
 • projektowanie konstrukcji złożeniowych,
 • projektowanie konstrukcji spawanych

2.1.3. Program powinien mieć możliwość rozbudowy o:

 • moduł do wykonywania obliczeń wytrzymałościowych CAE,
 • moduł do stylizacji powierzchni,
 • moduł do projektowania wiązek elektrycznych,
 • moduł do projektowania elementów z branży motoryzacyjnej.

2.1.4. Moduł umożliwiający szybkie i intuicyjne wykonywanie rysunków 2D wszystkich modułów funkcjonalnych wymienionych w punkcie 1.2.

2.1.5. Program powinien umożliwiać zastosowanie go w następujących obszarach:

 • projektowania przestrzennego 3D
 • wykonywania dokumentacji technicznej 2D
 • pracy na produktach złożeniowych części

2.1.6. Program powinien posiadać następujące narzędzia / funkcje:

 • pełna parametryzacja modeli 3D
 • pełna parametryzacja modeli 2D
 • moduł do projektowania krzywych i powierzchni z zachowaniem ciągłości G0, G1, G2
 • funkcje projektowania powierzchni: prostokreślnych, obrotowych, sferycznych, cylindrycznych, przesuniętych, zaokrągleń, faz, wypełnień
 • moduł do projektowania brył przestrzennych
 • zdolność projektowania hybrydowego
 • funkcje transformacji, obrotu, skalowania, symetrii
 • funkcje powielania elementów/brył po kierunkach, po okręgu, wg definicji położenia
 • parametryczny szkicownik 2D
 • moduł do projektowania powierzchni swobodnych
 • moduł do wykonywania konwersji modeli
 • moduł do pracy w wielopoziomowych złożeniach
 • moduł nadawania wzajemnych więzów geometrycznych
 • zdolność przeprowadzania operacji logicznych na bryłach (operacje Boolowskie)
 • zdolność pracy z manipulatorem 3D
 • możliwość pracy na filtrach graficznych i warstwowych
 • możliwość nadawania modelom zdefiniowanych własności materiałowych
 • moduł obliczania podstawowych własności geometrycznych dla elementów płaskich i przestrzennych jak długość, powierzchnia, masa
 • możliwość wygładzania krzywych z zachowaniem ciągłości krzywizny
 • możliwość rozwijania powierzchni niekanonicznych
 • moduł analizy rozformowania
 • moduł do analizy krzywizny powierzchni
 • moduł analizy kolizji
 • moduł analizy dystansu
 • moduł analizy ciągłości
 • moduł renderingu

2.1.7. Program musi zapewnić zapis danych w następujących formatach:

 • parametryczny forma zapisu danych 3D: CATPart lub równoważny, w pełni kompatybilny z CATPart z zachowaniem pełnej historii
 • parametryczny forma zapisu danych 2D: CATDrawing lub równoważny, kompatybilny z CATDawing
 • format zapisu danych 3D: igs, stp, stl, model,
 • format zapisu danych 2D: dxf, ps, dwg, pdf,

2.1.8. Praca w sieci – możliwość sieciowego pobierania licencji oprogramowania przez użytkownika

2.1.9. Wsparcie produktu:

 • zapewnienie dostępu do wszystkich aktualizacji oprogramowania
  – 3 lata licząc od daty zakupu
 • zapewnienie wsparci

 

Ponadto program CAD musi:

  • umożliwiać sprawne odczytywanie plików zapisanych w formacie innym niż macierzysty.
  • mieć możliwość otwierania plików utworzonych w programie Inventor (formaty neutralne).
  • posiadać bazę części znormalizowanych oraz elementów złącznych.
  • umożliwiać eksport danych w formacie pdf.
  • Być wyposażony w mechanizmy usprawniające pracę z dużymi złożeniami.

 

2.2 Moduł do modelowania powierzchniowego.

2.2.1. Tworzenie powierzchni poprzez przeciągnięcie szkicu po prostej oraz poprzez wyciągnięcie szkicu po wskazanej krzywej.

2.2.2. Wykonywanie powierzchni poprzez przeciągnięcie krawędzi, krzywej, linii przecięcia pomiędzy dwoma powierzchniami, punktem, wieloma punktami lub ich kombinacjami, na dowolną odległość, w dowolnym kierunku, z możliwością ustalenia kąta pochylenia wykonywanej powierzchni w stosunku do wyznaczonej płaszczyzny odniesienia oraz z możliwością wyboru ciągłości G0, G1 lub G2.

2.2.3. Tworzenie powierzchni przez przekroje. Powierzchnia musi automatycznie aktualizować się po każdorazowej zmianie przekroju, bądź dodaniu przekroju pośredniego.

2.2.4. Automatyczne tworzenie powierzchni pomiędzy dwiema lub więcej: powierzchniami, krzywymi, szkicami, powierzchniami i szkicami, powierzchniami i krzywymi, krzywymi i szkicami, z możliwością wyboru ciągłości G0, G1, G2.

2.2.5. Tworzenie powierzchni o danym przekroju przechodzącym przez tory wyznaczane przez: linie, krzywe, szkice, punkty, przecięcie dwóch powierzchni.

2.2.6. Automatyczne dopasowanie krawędzi powierzchni, z możliwością ustawienia stopnia dokładności dopasowania krawędzi.

2.2.7. Automatyczne tworzenie powierzchni gładkiej ograniczonej: szkicem, linią, krzywą, powierzchnią lub ich kombinacjom.

2.2.8. Możliwość przycinania, skracania powierzchni do: krzywej, linii, powierzchni, płaszczyzny lub ich kombinacji.

2.2.9. Możliwość rozciągania, wydłużania powierzchni do wyznaczonego punktu, powierzchni, płaszczyzny lub o zadaną wartość.

2.2.10. Automatyczny proces zszywania powierzchni, wyposażony w mechanizmy wskazujący wszystkie niezszyte lub zszyte krawędzie.

2.2.11. Automatyczny proces wykonywania zaokrągleń wskazanych: pojedynczych krawędzi, zespołów krawędzi, dwóch lub więcej powierzchni (bez konieczności, aby wskazane powierzchnie należały do tego samego elementu).

2.2.12. Automatyczny proces fazowania wskazanych: pojedynczych krawędzi, zespołów krawędzi.

2.2.13. Możliwość tworzenia płaszczyzn i powierzchni prostokreślnych, równoległych, pod zadanym kątem, prostopadłych, stycznych, przechodzących przez wskazany punkt lub punkty.

2.2.14. Modelowanie krzywych typu spline co najmniej trzeciego stopnia.

2.2.15. Automatyczne łączenie drobnych powierzchni. Mechanizm musi umożliwiać usuwanie krawędzi łączących małe powierzchnie, wygładzanie powierzchni przy jednoczesnym zachowaniu kształtu edytowanej powierzchni.

2.2.16. Automatyczne rozwinięcie modeli powierzchniowych.

2.2.17. Możliwość pomiaru objętości lub pola powierzchni modelowanej części.

 

2.3 Moduł do modelowania bryłowego.

2.3.1. Tworzenie i edytowanie powierzchni poprzez przeciągniecie kształtu po dowolnej liczbie krzywych, krawędzi, przekrojów.

2.3.2. Możliwość dodawania i wycinania bryły poprzez przeciągnięcie innej bryły prowadzoną po danej ścieżce.

2.3.3. Możliwość wykonywania faz i pochyleń poszczególnych ścianek bryły.

2.3.4. Możliwość zaokrąglania poszczególnych krawędzi bryły.

2.3.5. Możliwość szybkiej edycji projektowanej bryły poprzez jej rozciąganie, przechylanie, obracanie, skręcanie.

2.3.6. Automatyczne aktualizowanie projektowanej powierzchni po każdorazowym zmianie przekroju lub toru wyciągnięcia bryły, bądź jakiegokolwiek innego parametru np. zmiany promienia zaokrąglenia.

 

2.4 Moduł do projektowania części blaszanych.

2.4.1. Automatyczne tworzenie części blaszanych poprzez wyciągnięcie wskazanego kształtu w dowolnym kierunku, z uwzględnieniem wyciągnięć przez szkice, powierzchnie, punkty, krawędzie lub ich kombinacje.

2.4.2. Automatyczne wykonywanie zagięć.

2.4.3. Automatyczne wykonywanie zawinięć krawędzi.

2.4.4. Wykonywanie otworów, podcięć, faz lub ich kombinacji.

2.4.5. Automatyczne rozwijanie blachy oraz automatyczna aktualizacja rozwinięcia, po każdorazowej zmianie części blaszanej.

2.4.6. Automatyczne tworzenie części o profilu innym niż płaski np. konstrukcji z kształtowników, teowników.

2.4.7. Automatyczne rozwinięcie części o których mowa w punkcie 5.6.

2.4.8. Możliwość zapisywania projektowanej części oraz jej rozwinięcie w pliku o formacie .dwg, .dxf.

2.4.9. Automatyczne tworzenie oraz wymiarowanie rysunku 2D projektowanej części. Rysunek musi uwzględniać: część blaszaną oraz rozwinięcie części blaszanej, musi on wskazywać miejsca oraz parametry zagięć.

2.4.10. Możliwość płynnego przechodzenia pomiędzy częścią bryłową a częścią blaszaną.

 

 1. Wymagania dotyczące programu do wytwarzania CAM.

3.1 Wymagania dotyczące programu do wytwarzania [CAM].

3.1.1. Program do wytwarzania CAM musi:

 • posiadać prosty, czytelny interfejs w języku polskim lub angielskim, z możliwością dostosowania większości jego parametrów do indywidualnych potrzeb Zamawiającego,
 • umożliwiać tworzenie programów do obsługi maszyn cnc wskazanych przez Zamawiającego,
 • posiadać możliwość wizualizacji całego procesu obróbki maszyny,
 • posiadać cykle obróbcze (wybieranie kieszeni, gwintowanie, wiercenie otworów) ułatwiające i usprawniające prace z programem,
 • umożliwiać wprowadzenie bazy posiadanych narzędzi,

3.1.2. Program z funkcją wykrywania kolizji maszyny z obrabianym detalem w całym procesie produkcji uwzględniając przejazdy, dojazdy i wyjazdy narzędzia + wykrywanie potencjalnej kolizji z oprawkami i głowicami roboczymi.

3.1.3. Program musi umożliwiać dzielenie na regiony obróbki obrabiany detal.

3.1.4. Możliwość wykonywania obróbek 3-osiowych oraz 5-cio osiowych (wieloosiowych), a także fazowania oraz gwintowania w trybie obróbki indeksowanej i interpolowanej.

3.1.5. Możliwość kontrolowania każdego parametru obróbki tj. obroty wrzeciona, posuw, głębokość skrawania, sposób wejścia w materiał oraz jego wyjścia itp.

3.1.6. Program musi posiadać postprocesor dedykowany dla maszyny wskazanej przez Zamawiającego.

3.1.7. Wizualizacja obróbki z podziałem na poszczególne etapy obróbki.

3.1.8. Automatyczne generowanie programów.

3.1.9. Możliwość pomiaru podczas generowania programu na maszynę cnc naddatków i odchyleń wymiarów detalu po obróbce w stosunku do modelu.

 

 1. Wymagania dotyczące programu do zarządzania danymi PDM

4.1. Wymagania dla programu do projektowania w zakresie zarządzania tworzonymi projektami [PDM].

4.1.1. Podgląd wszystkich elementów znajdujących się w bazie PDM;

4.1.2. Możliwość otwierania wszystkich części i złożeń znajdujących się w bazie PDM bezpośrednio z programu CAD (formaty własne);

4.1.3. Możliwość masowego importu/ exportu danych bazy PDM;

4.1.4. Możliwość zablokowania elementów do edycji z poziomu systemu PDM oraz programu CAD;

4.1.5. Ciągła integracja danych – zapis danego pliku CAD oznacza natychmiastową dostępność nowych danych/ zmian w systemie PDM;

4.1.6. Automatyczna zmiana rewizji/ wersji rysunków po każdej zmianie elementu, lub inne rozwiązanie, po wcześniejszej jego konfiguracji;

4.1.7. System musi umożliwiać jednoczesną pracę na danym złożeniu wielu użytkownikom, jednak musi automatycznie blokować edycję jednej części złożenia przez więcej niż jednego użytkownika;

4.1.8. Dostawca oprogramowania PDM musi zapewnić możliwość integracji rozwiązania z systemem ERP poprzez interfejs lub plik wymiany danych;

4.1.9. Programy CAD/CAM/PLM muszą umożliwiać pracę z bardzo dużymi złożeniami (ponad 10 000 części);

4.1.10. Program PDM musi umożliwiać dodawanie obiektów w formatach inny niż CAD np. pdf, pdf 3d, TIFF, dwg, dxf, jpg, itp.;

4.1.11. Możliwość tworzenia rysunków w formatkach rysunkowych zgodnych z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego;

4.1.12. Program musi umożliwiać porównywanie struktur poszczególnych produktów sytemu PDM, proces porównywania musi przebiegać automatycznie oraz wskazywać różnice pomiędzy poszczególnymi strukturami;

4.1.13. Program musi być integralny z pakietem MS Office – system musi umożliwiać dostęp i zapis danych z poziomu aplikacji takich jak: MS Word, MS Excel;

4.1.14. System musi zapewniać możliwość złożonego zarządzania prawami dostępu do danych;

4.1.15. Zarządzanie poszczególnymi produktami z wykorzystaniem przypisywanych do nich statusów;

4.1.16. System musi posiadać narzędzie do wyszukiwania poszczególnych złożeń lub części;

4.1.17. System PDM musi zapewniać możliwość systemowego zarządzania zmianami oraz możliwość śledzenia historii wszystkich wprowadzonych zmian;

4.1.18. System musi posiadać możliwość utworzenia w nim konfigurowalnej struktury przedsiębiorstwa. Na podstawie utworzonej struktury program musi przypisywać uprawnienia poszczególnych użytkowników systemu PDM, w oparciu o wcześniej przeprowadzoną konfigurację środowiska;

4.1.19. System musi umożliwiać dokonanie konfiguracji miejsca zakotwiczenia bazy danych i plików powiązanych na jednym, lub dwóch różnych serwerach. Alternatywą będzie wskazanie rozwiązania zapewniającego max wydajność w dostępie do zapisanych w bazie i w załącznikach projektów (plików).

 

 1. Wymagania dodatkowe

5.1 Wymagania do dostawcy

Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instalacji całego systemu CAD, CAM, PDM u Zamawiającego, oraz jego konfiguracji;

Dostawca przeprowadzi uruchomienie systemu PDM u Zamawiającego;

Dostawca dostarczając oprogramowanie do projektowania 3D i oprogramowanie do generowania kodów na urządzenia CNC, zobowiązany jest do:

 • przeprowadzenia instalacji i uruchomienia całego oprogramowania [CAD], [CAM], [PDM] u Zamawiającego;
 • Zapewni wsparcie techniczne w wymaganym okresie czasu;
 • Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego opisu oferowanego oprogramowania do projektowania i generowania kodów CNC, potwierdzającego spełnienie wszystkich wymagań stawianych w tym zapytaniu; brak opisu będzie skutkował odrzuceniem oferty.
 • Dostawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do przeprowadzenia na własny koszt czynności, których zakres będzie obejmował:
  • sprawdzenie stanu sieci komputerowej pod względem wymagań oferowanego oprogramowania, pod kątem wydajności (czas dostępu do bazy, prędkości wymiany danych, zapis / odczyt plików)
  • analiza wymagań szczegółowych postawionych w zapytaniu i opis szczegółowy proponowanych rozwiązań
  • sposób przeprowadzenia powyższych czynności jest dowolny.

Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wyniki wszystkich przeprowadzonych analiz, które będą stanowiły załącznik do oferty. Brak analiz będzie skutkował odrzuceniem oferty.

 • Przedstawiona oferta musi uwzględniać licencjonowanie wieczyste całego oprogramowania (wszystkich pakietów / modułów) w wersji serwerowej.

Dostawca przedstawiając ofertę zobowiązany jest również do:

 1. Przeprowadzenia prezentacji pokazującej sposób działania oferowanego oprogramowania
 2. Przedstawienia w formie filmu lub prezentacji „na żywo”, w siedzibie Zamawiającego, sposobu wykonania jednego zadania polegającego na zaprojektowaniu dowolną techniką detalu wskazanego przez Zamawiającego, który pod względem złożoności i trudności nie będzie odbiegać od projektów wykonywanych przez Zamawiającego w codziennej pracy. Detal do wykonania dołączono do zapytania.
 3. Podczas wykonywania zadania o którym mowa w pkt. B Zamawiający będzie mierzył czas zamodelowania detalu oraz pracochłonność (ilość kliknięć) jaką należy włożyć w proces modelowania. Wykonanie detalu w czasie dłuższym niż 10 min powoduje odrzucenie oferty.
 4. Podczas prezentacji o której mowa w pkt. A Dostawca zobowiązany jest do wczytania do programu CAD jednego projektu złożeniowego wskazanego przez Zamawiającego.  Ze względu na poufny charakter danych, które będą wczytywane, nie mogą one zostać dołączone do zapytania.
 5. Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi programów, w zakresie niezbędnym do poznania wszystkich funkcji programu oraz umożliwiającym swobodną pracę. Szczegółowy plan szkoleń i zakres opisano w punkcie 9.
 6. W przypadku kwestii spornych oraz niejasnych ostateczną decyzję co do interpretacji zapisów wyżej wymienionych wymagań decyduje Zamawiający.
 • W przypadku wystąpienia niejasności potencjalny Dostawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zadania pytania w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany w tym zapytaniu.

 

 1. Wsparcie techniczne

6.1 Wsparcie techniczne dla całości oprogramowania wraz z aktualizacją przez okres 36 miesięcy od dnia zakupu programu.

6.2 Wsparcie techniczne musi być realizowane poprzez:

 • konsultacje i pomoc przez telefon,
 • odpowiedź na zgłoszone problemy poprzez email,
 • zdalne wsparcie konsultanta.

6.3 Wsparcie zdalne realizowane będzie w dni robocze, w godzinach 8:00 – 16:00, w ramach doprecyzowania ustala się następujące kategorie problemów oraz czasy reakcji Dostawcy, licząc od momentu zgłoszenia problemu:

Kategoria Opis błędu Czas reakcji Czas na rozwiązanie końcowe lub obejście [dni robocze]
Kategoria = 1 Błąd krytyczny – nastąpiło przerwanie pracy programu, przejawiające się całkowitym brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Pomoc natychmiastowa lub max 4h
Kategoria = 2 Błąd ważny – istnieją poważne problemy z funkcjonowaniem programu. Program funkcjonuje w bardzo ograniczonym zakresie 8h 2 dni
Kategoria = 3 Usterka – ograniczona jest możliwość prowadzenia mniej ważnych funkcji, które nie są kluczowe dla normalnego funkcjonowania programu 14h 5 dni

Odstępstwem od powyższych wymagań jest sytuacja, gdzie błąd można usunąć tylko za pomocą poprawki programistycznej tworzonej przez producenta oprogramowania. W takiej sytuacji wymagane jest wsparcie Dostawcy w jak najszybszym uzyskaniu poprawki.

 

 1. Szkolenia

7.1 Szkoleniu będzie podlegać grupa

  • CAD, PDM – max. 6 osób.
  • CAM + chmura punktów – max 4 osoby.

7.2 Wymagana minimalna ilość dni szkoleń to 20 dni + 5 dni do wykorzystania w ciągu 3 lat, licząc od daty zakupu oprogramowania (doszkalanie).

7.3 Szkolenie będzie odbywać się w godzinach 8:00 – 16:30, jedna lekcja = 45 min, przerwa po każdej lekcji 15 min. Dodatkowo przerwa 30 min na lunch.

7.4 Szkolenia podzielono wstępnie na etapy, zgodnie z poniższą tabelą:

Zakres Ilość dni
CAD, PDM CAM + chmura punktów
Podstawowy

4

4

Średniozaawansowany

4

Zaawansowany

4

4

7.5 Szkolenia odbędą się w siedzibie Dostawcy oprogramowania, lub w miejscu wskazanym przez dostawcę.

7.6 Koszt zakwaterowania i wyżywienia osób szkolących się pokrywa Zamawiający.

7.7 Szkolenia będą finansowane ze środków własnych Zamawiającego.

 

 1. Wymagania dla sprzętu komputerowego

8.1 W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie;

8.2 Dostawca oprogramowania musi wskazać konfigurację sprzętową, która zapewni najlepszą kompatybilność pomiędzy oferowanym programem do projektowania a komputerem.

8.3 Sprzęt komputerowy o którym mowa będzie przedmiotem odrębnego zapytania, opublikowanego po wyborze oferenta z bieżącego zapytania.

8.4 Dostawca oprogramowania za przedstawioną konfigurację bierze 100% odpowiedzialności w zakresie kompatybilności pomiędzy programem a komputerem.

8.5 Jeżeli okaże się, że zakupiony sprzęt komputerowy nie jest odpowiedni, lub program nie działa płynnie, a normalna praca nie jest możliwa, wówczas Dostawca oprogramowania wymienia na własny koszt wadliwe z punktu widzenia wymagań programu podzespoły, lub dostarcza na własny koszt nowe stacje robocze.

8.6 Dostawca oprogramowania instaluje całe oprogramowanie na dostarczonych przez Zamawiającego komputerach, zgodnie z przekazanymi wytycznymi i konfiguruje stacje robocze w taki sposób by w efekcie zapewnić sprawną i płynną pracę konstruktorów.

8.7 Przedstawiona konfiguracja musi zawierać następujące podzespoły:

 • monitor panoramiczny min 24”,
 • klawiatura bezprzewodowa ergonomiczna
 • mysz bezprzewodowa wertykalna + podkładka pod mysz
 • manipulator 3D bezprzewodowy (minimum SpaceMouse Pro Wireless)
 • stacja robocza stacjonarna, zawierająca: min 2 TB – szybkie dyski, min 32GB RAM, wydajna karta graficzna, szybki procesor, inne …
 • system operacyjny
 • inne elementy, jeżeli są niezbędne, a nie zostały wymienione.

 

 

Kryteria oceny ofert

Po spełnieniu powyższych warunków, podstawowym kryterium będzie cena oferowanego rozwiązania. Zostanie wybrana ta oferta, której cena będzie najniższa.

 1. Z przedstawionej oferty musi jasno wynikać jaki jest koszt za:
  • oprogramowanie do projektowania 3D
  • oprogramowanie do generowania kodów CNC
  • postprocesor

Przy wyborze i ocenianiu ofert, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 • po spełnieniu warunków podstawowych stawianych w zapytaniu ofertowym, kolejnym kryterium będzie cena netto w PLN
 • kryterium ceny ofertowej w PLN: 100%

Zamawiający wybierze Oferenta, który po spełnieniu podstawowych warunków, zaproponuje najniższą cenę.

 

Warunki płatności

W zależności od zawartości ofert i podziale wskazanych tam kosztów, terminy płatności powinny być następujące:

 • Oprogramowanie – przedpłata w wysokości 20% płatna w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy, następnie 80% po dostarczeniu oprogramowania / kluczy licencyjnych
 • Instalacja i uruchomienie – przedpłata w wysokości 20% płatna w terminie do 7 dni licząc od daty wystawienia faktury, następnie 80% po wykonaniu pełnego uruchomienia systemu u Zamawiającego, płatna w terminie do 7 dni po podpisaniu protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym.
 • Szkolenia – proporcjonalnie w stosunku do ilości dni odbytych szkoleń, płatne w terminie do 7 dni licząc od daty wystawienia faktury.

 

Warunki udziału w postępowaniu

Dostawca oprogramowania:

 1. musi posiadać zespół osób, zapewniający możliwość świadczenia usług wsparcia dla Zamawiającego
 2. w przeciągu trzech ostatnich lat zakończył min 1 projekt, który miał na celu dostarczenie oprogramowania do projektowania, na kwotę minimum
  500 tyś zł netto do branży Automotive
 3. w przeciągu trzech ostatnich lat wykonał inne usługi w ilości min. 1 rocznie, dla klientów z branży Automotive
 4. posiada referencje od klienta z branży Automotive, potwierdzające przeprowadzenie projektu na kwotę minimum 500 tyś zł. netto

 

Miejsce i termin składania ofert

Oferty można składać w formie papierowej (Carpol Sp. z o.o., ul. Logistyczna 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki), lub drogą elektroniczną, wysyłając je na adres mailowy: dariusz.pelka@carpol.pl

Oferty należy składać do dnia 15-06-2018r.

Otwarcie ofert nastąpi 18-06-2018r.

Oferty, które wpłyną po tym dniu nie będą uwzględniane.

 

Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kontakt w sprawie postępowania ofertowego

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Dariusz Pełka pod
numerem telefonu 603-222-129 lub pod adresem email: dariusz.pelka@carpol.pl

Pobierz zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w formacie .pdf

Pobierz detal do wykonania

.

.

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę firmy IBS Poland Sp. z o. o., spełniającą wymagania zamawiającego. Poniżej znajduje się informacja dla Oferentów do pobrania w formacie pdf.

Pobierz Informację dla Oferentów w formacie .pdf

 

 

 

W celu podwyższenia jakości naszych usług, strona wykorzystuje pliki Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close