» Zaproszenie do składania ofert – Program CAD/CAM

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Program do projektowania CAD oraz wytwarzania CAM i umożliwiający zarządzanie dokumentacją PLM, wraz z urządzeniami na których programy te będą użytkowane”

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach realizacji Projektu pt.: „Wdrożenie na rynek innowacyjnej, uniwersalnej przegrody zintegrowanej z kanapą lub fotelami dzięki własnym pracom B+R”.

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedmiot i warunki zamówienia

1. Wymagania dotyczące programu do projektowania CAD.

1.1. Prosty, czytelny interfejs w języku polskim, z możliwością dostosowania większości jego parametrów do indywidualnych potrzeb Zamawiającego.
1.2. Program klasy 3D podzielony na moduły zawierające funkcjonalności poszczególnych modułów:

a) projektowanie bryłowe,
b) projektowanie części blaszanych,
c) projektowanie powierzchniowe,
d) projektowanie konstrukcji złożeniowych,
e) projektowanie konstrukcji spawanych
f) moduł do projektowania form wtryskowych.

1.3. Program powinien mieć możliwość rozbudowy o:

a) moduł do wykonywania obliczeń wytrzymałościowych CAE,
b) moduł do projektowania form do tłoczników wielotaktowych,
c) moduł do stylizacji powierzchni,
d) moduł do projektowania wiązek elektrycznych,
e) moduł do projektowania elementów z branży motoryzacyjnej.

1.4. Moduł umożliwiający szybkie i intuicyjne wykonywanie rysunków 2D wszystkich modułów funkcjonalnych wymienionych w punkcie 1.2.

2. Wymagania dotyczące programu do zarządzania danymi PDM.

2.1. Integralny z aplikacjami takimi jak: Inventor, AutoCAD, Pro/E, NX, Catia, Solid Edge, Solid Works;
2.2. Logowanie do bazy PDM automatycznie po uruchomieniu programu CAD lub CAM;
2.3. Podgląd wszystkich elementów znajdujących się w bazie PDM;
2.4. Możliwość otwierania wszystkich części i złożeń znajdujących się w bazie PDM bezpośrednio z programu CAD;
2.5. Możliwość masowego importu/ exportu danych bazy PDM;
2.6. Możliwość zablokowania elementów do edycji z poziomu systemu PDM oraz programu CAD;
2.7. Ciągła integracja danych – zapis danego pliku CAD oznacza natychmiastową dostępność nowych danych/ zmian w systemie PDM;
2.8. Automatyczna zmiana rewizji/ wersji rysunków po każdej zmianie elementu, lub inne rozwiązanie, po wcześniejszej jego konfiguracji;
2.9. System musi umożliwiać jednoczesną pracę na danym złożeniu wielu użytkownikom, jednak musi automatycznie blokować edycję jednej części złożenia przez więcej niż jednego użytkownika;
2.10. Dostawca oprogramowania PDM musi zapewnić możliwość integracji rozwiązania z systemem ERP poprzez standardowy interfejs lub plik wymiany danych;
2.11. Programy CAD/CAM/PLM muszą umożliwiać pracę z bardzo dużymi złożeniami;
2.12. Program PDM musi umożliwiać dodawanie obiektów w formatach inny niż CAD np. pdf, pdf 3d, TIFF, dwg, dxf, jpg, itp.;
2.13. Możliwość tworzenia rysunków w formatkach rysunkowych zgodnych z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego;
2.14. Program musi umożliwiać porównywanie struktur poszczególnych produktów sytemu PDM, proces porównywania musi przebiegać automatycznie oraz wskazywać różnice pomiędzy poszczególnymi strukturami;
2.15. Program musi być integralny z pakietem MS Office – system musi umożliwiać dostęp i zapis danych z poziomu aplikacji takich jak: MS Word, MS Exel, MS Outlook;
2.16. System musi zapewniać możliwość złożonego zarządzania prawami dostępu do danych;
2.17. Zarządzanie poszczególnymi produktami z wykorzystaniem przypisywanych do nich statusów;
2.18. System musi posiadać narzędzie do wyszukiwania poszczególnych złożeń lub części;
2.19. System PDM musi zapewniać możliwość systemowego zarządzania zmianami oraz możliwość śledzenia historii wszystkich wprowadzonych zmian;
2.20. System musi posiadać możliwość utworzenia w nim konfigurowalnej struktury przedsiębiorstwa. Na podstawie utworzonej struktury program automatycznie musi przypisywać uprawnienia poszczególnych użytkowników systemu PDM;
2.21. System musi mieć również dodatkowe funkcjonalności wchodzące w skład rozwiązań klasy PLM, tj. budowa, definicja i zarządzanie marszrutami technologicznymi; integracja z narzędziami do programowania i symulacji robotów; zarządzanie współpracą z dostawcami; zarządzanie programami CAM; integracja rozwiązań klasy DNC; integracja narzędzi klasy CAE; symulacje układów mechatronicznych; rozwiązania do symulacji i analizy procesów produkcyjnych.
2.22. Zamawiający po wybraniu oferty wskaże dokładne modele oraz producentów maszyn, które będą wchodziły w system o którym mowa w pkt. 2.21.
2.23. System musi zakładać oddzielny serwer bazy danych oraz oddzielny serwer z wolumenami zawierającymi pliki;
2.24. Wymagania dla dostawcy:

* Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia technicznego w zakresie instalacji całego systemu PDM u Zamawiającego, oraz jego konfiguracji;
* Dostawca przeprowadzi uruchomienie systemu PDM u Zamawiającego;
* Zapewni wsparcie technicznego;
* Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia oddzielnej oferty na system PDM wraz ze szczegółowym opisem oferowanego systemu;
* Dostawca wraz z opisem systemu jasno sprecyzuje czy przed wdrożeniem systemu PDM konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych czynności u Zamawiającego np. audyt sieci komputerowej. W przypadku, gdy dodatkowe zabiegi są konieczne Dostawca zobowiązuje się do ich przeprowadzenia na swój koszt. Dodatkowo przedstawi Zamawiającemu wyniki wszystkich przeprowadzonych audytów.

3. Moduł do modelowania powierzchniowego.

3.1. Tworzenie powierzchni poprzez przeciągnięcie szkicu po prostej oraz poprzez wyciągnięcie szkicu po wskazanej krzywej.
3.2. Wykonywanie powierzchni poprzez przeciągnięcie krawędzi, krzywej, linii przecięcia pomiędzy dwoma powierzchniami, punktem, wieloma punktami lub ich kombinacjami, na dowolną odległość, w dowolnym kierunku, z możliwością ustalenia kąta pochylenia wykonywanej powierzchni w stosunku do wyznaczonej płaszczyzny odniesienia oraz z możliwością wyboru ciągłości G0, G1 lub G2.
3.3. Tworzenie powierzchni przez przekroje. Powierzchnia musi automatycznie aktualizować się po każdorazowej zmianie przekroju, bądź dodaniu przekroju pośredniego.
3.4. Automatyczne tworzenie powierzchni pomiędzy dwiema lub więcej: powierzchniami, krzywymi, szkicami, powierzchniami i szkicami, powierzchniami i krzywymi, krzywymi i szkicami, z możliwością wyboru ciągłości G0, G1, G2 lub G3.
3.5. Tworzenie powierzchni o danym przekroju przechodzącym przez tory wyznaczane przez: linie, krzywe, szkice, punkty, przecięcie dwóch powierzchni.
3.6. Automatyczne dopasowanie krawędzi powierzchni, z możliwością ustawienia stopnia dokładności dopasowania krawędzi.
3.7. Automatyczne tworzenie powierzchni gładkiej ograniczonej: szkicem, linią, krzywą, powierzchnią lub ich kombinacjom.
3.8. Możliwość przycinania, skracania powierzchni do: krzywej, linii, powierzchni, płaszczyzny lub ich kombinacji.
3.9. Możliwość rozciągania, wydłużania powierzchni do wyznaczonego punktu, powierzchni, płaszczyzny lub o zadaną wartość.
3.10. Automatyczny proces zszywania powierzchni, wyposażony w mechanizmy wskazujący wszystkie niezszyte lub zszyte krawędzie.
3.11. Automatyczny proces wykonywania zaokrągleń wskazanych: pojedynczych krawędzi, zespołów krawędzi, dwóch lub więcej powierzchni (bez konieczności, aby wskazane powierzchnie należały do tego samego elementu).
3.12. Automatyczny proces fazowania wskazanych: pojedynczych krawędzi, zespołów krawędzi.
3.13. Możliwość tworzenia płaszczyzn i powierzchni prostokreślnych, równoległych, pod zadanym kątem, prostopadłych, stycznych, przechodzących przez wskazany punkt lub punkty.
3.14. Modelowanie krzywych typu spline co najmniej trzeciego stopnia.
3.15. Automatyczne łączenie drobnych powierzchni. Mechanizm musi umożliwiać usuwanie krawędzi łączących małe powierzchnie, wygładzanie powierzchni przy jednoczesnym zachowaniu kształtu edytowanej powierzchni.
3.16. Automatyczne rozwinięcie modeli powierzchniowych.
3.17. Możliwość pomiaru objętości lub pola powierzchni modelowanej części.

4. Moduł do modelowania bryłowego.

4.1. Tworzenie i edytowanie powierzchni poprzez przeciągniecie kształtu po dowolnej liczbie krzywych, krawędzi, przekrojów.
4.2. Możliwość dodawania i wycinania bryły poprzez przeciągnięcie innej bryły prowadzoną po danej ścieżce.
4.3. Możliwość wykonywania faz i pochyleń poszczególnych ścianek bryły.
4.4. Możliwość zaokrąglania poszczególnych krawędzi bryły.
4.5. Możliwość szybkiej edycji projektowanej bryły poprzez jej rozciąganie, przechylanie, obracanie, skręcanie.
4.6. Automatyczne aktualizowanie projektowanej powierzchni po każdorazowym zmianie przekroju lub toru wyciągnięcia bryły, bądź jakiegokolwiek innego parametru np. zmiany promienia zaokrąglenia.

5. Moduł do projektowania części blaszanych.

5.1. Automatyczne tworzenie części blaszanych poprzez wyciągnięcie wskazanego kształtu w dowolnym kierunku, z uwzględnieniem wyciągnięć przez szkice, powierzchnie, punkty, krawędzie lub ich kombinacje.
5.2. Automatyczne wykonywanie zagięć.
5.3. Automatyczne wykonywanie zawinięć krawędzi.
5.4. Wykonywanie otworów, podcięć, faz lub ich kombinacji.
5.5. Automatyczne rozwijanie blachy oraz automatyczna aktualizacja rozwinięcia, po każdorazowej zmianie części blaszanej.
5.6. Automatyczne tworzenie części o profilu innym niż płaski np. konstrukcji z kształtowników, teowników.
5.7. Automatyczne rozwinięcie części o których mowa w punkcie 5.6.
5.8. Możliwość zapisywania projektowanej części oraz jej rozwinięcie w pliku o formacie .dwg, .dxf lub GEO.
5.9. Automatyczne tworzenie oraz wymiarowanie rysunku 2D projektowanej części. Rysunek musi uwzględniać: część blaszaną oraz rozwinięcie części blaszanej, musi on wskazywać miejsca oraz parametry zagięć.
5.10. Możliwość płynnego przechodzenia pomiędzy częścią bryłową a częścią blaszaną.
5.11. Dodatkowo program CAD musi:

* Umożliwiać sprawne odczytywanie plików zapisanych w formacie innym niż macierzysty.
* Mieć możliwość otwierania plików utworzonych w programie Inventor.
* Posiadać bazę części znormalizowanych oraz elementów złącznych.
* Umożliwiać automatyczny eksport danych w formacie .pdf oraz pdf 3D.
* Być wyposażony w mechanizmy usprawniające pracę z dużymi złożeniami.

6. Wymagania dotyczące programu do wytwarzania CAM.

6.1. Program do wytwarzania CAM musi:

* posiadać prosty, czytelny interfejs w języku polskim, z możliwością dostosowania większości jego parametrów do indywidualnych potrzeb Zamawiającego,
* umożliwiać tworzenie programów do obsługi maszyn cnc wskazanych przez Zamawiającego,
* posiadać możliwość wizualizacji całego procesu obróbki maszyny,
* umożliwiać wprowadzenie bazy posiadanych narzędzi,

6.2. Program z funkcją wykrywania kolizji maszyny z obrabianym detalem w całym procesie produkcji uwzględniając przejazdy, dojazdy i wyjazdy narzędzia + wykrywanie potencjalnej kolizji z oprawkami i głowicami roboczymi.
6.3. Program musi umożliwiać dzielenie na regiony obróbki obrabiany detal.
6.4. Możliwość wykonywania obróbek 3-osiowych oraz 5-cio osiowych (wieloosiowych), a także fazowania oraz gwintowania.
6.5. Możliwość kontrolowania każdego parametru obróbki tj. obroty wrzeciona, posuw, głębokość skrawania, sposób wejścia w materiał oraz jego wyjścia itp.
6.6. Program musi posiadać postprocesor dedykowany dla maszyny wskazanej przez Zamawiającego.
6.7. Wizualizacja obróbki z podziałem na poszczególne etapy obróbki.
6.8. Automatyczne generowanie programów.
6.9. Możliwość pomiaru podczas generowania programu na maszynę cnc naddatków i odchyleń wymiarów detalu po obróbce w stosunku do modelu.

7. Pozostałe wymagania dla oprogramowania / dostawcy

7.1. Licencjonowanie wieczyste – wersja serwerowa.

* Trzy stanowiska obsługujące program do modelowania CAD
* Jedno stanowisko obsługujące program do wytwarzania CAM.
* Cztery licencje programu PDM

7.2. Wsparcie techniczne przez okres 12 miesięcy od dnia uruchomienia programu u Zamawiającego.
7.3. Wsparcie techniczne musi być realizowane poprzez:

* konsultacje i pomoc przez telefon,
* odpowiedź na zgłoszone problemy poprzez email,
* zdalne wsparcie konsultanta.

7.3.1. Czas oczekiwania na odpowiedź ze strony Dostawcy w ramach wsparcia technicznego w godzinach pracy Zamawiającego nie może być dłuższy niż 2 godziny zegarowe, poza godzinami pracy Zamawiającego czas oczekiwania na odpowiedź nie może przekraczać 8 godzin zegarowych.

7.4. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia czterech komputerów, które będą na stałe obsługiwały dostarczone programy. Dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad technicznych oraz będzie posiadał zainstalowane i uruchomione programy, które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia. Zamawiający nie określa w niniejszym dokumencie, parametrów poszczególnych podzespołów sprzętu, na którym będą pracowały programy, jednakże urządzenia muszą być tak skonfigurowane, aby gwarantowały sprawną i płynną pracę.

7.4.1. Przed złożeniem zamówienia dostawca zobowiązany jest dostarczyć kompletny oferowany zestaw do oceny jakości pracy. Ocena będzie polegała na wczytaniu dużego zespołu części, następnie analizowana będzie jakość wyświetlanych krawędzi i powierzchni, oraz płynność ruchów. Wsparciem będzie oprogramowanie wyświetlające ilość klatek na sekundę. Ocenie będzie podlegała również ergonomia pracy i inne aspekty funkcjonalne prezentowanego zestawu.
7.4.2. Przedstawiona oferta musi uwzględniać również koszt wszystkich komponentów zestawów komputerowych (w tym stacji bazowych, ew. stacji dokujących, monitorów, klawiatur, myszy bezprzewodowych itp, oraz systemu operacyjnego (min Win 10), i manipulatorów (minimum SpaceMouse Pro Wireless).
7.4.3. Wraz ze sprzętem Dostawca zobowiązany jest do jego serwisu w okresie gwarancyjnym.
7.4.4. Dostawca sprzętu musi zagwarantować jego wymianę, lub naprawę w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii sprzętu.

7.5. Dostawca przedstawiając ofertę zobowiązany jest również do:
7.6. Bezpłatnego wypożyczenia Zamawiającemu na okres nie krótszy niż 21 dni roboczych co najmniej jednej licencji na program CAD oraz co najmniej jednej licencji na program CAM i PLM. O terminie dostarczenia i jednocześnie początku aktywności licencji decyduje Zamawiający.
7.7. Dostarczenia materiałów niezbędnych do prawidłowej instalacji programu na komputerach wskazanym przez Zamawiającego. Dostawca wraz z dokumentacją dotyczącą poprawnej instalacji programów obowiązany jest do dostarczenia materiałów zawierających opisy podstawowych funkcji programów wraz
z przykładami.
7.8. Wsparcia technicznego podczas instalacji programów przez Zamawiającego. Sposób realizacji wsparcia opisany został w pkt.7.3.
7.9. Przedstawienia w formie filmu bądź prezentacji, w siedzibie Zamawiającego, sposobu wykonania jednego zadania polegającego na zaprojektowania dowolną techniką detalu wskazanego przez Zamawiającego, który pod względem złożoności i trudności nie będzie odbiegać od projektów wykonywanych przez Zamawiającego w codziennej pracy.
7.10. Podczas wykonywania zadania o którym mowa w pkt. 7.9 Zamawiający będzie oceniał czas zamodelowania detalu oraz pracochłonność jaką należy włożyć w proces modelowania.
7.11. Dostawca przedstawi w siedzibie Zamawiającego, co najmniej jedną propozycję sprzętu wraz z zainstalowanym oprogramowaniem.
7.12. Podczas prezentacji o której mowa w pkt. 7.11 dostawca zobowiązany jest do wczytania do programu CAD jednego projektu złożeniowego wskazanego przez Zamawiającego.
7.13. Dostawca przekaże na wniosek Zamawiającego wszelkie istotne dla działania programów dane i parametry sprzętu na, którym będą zainstalowane programy.
7.14. Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi programów, w zakresie niezbędnym do poznania wszystkich funkcji programu oraz umożliwiającym swobodną pracę.
7.15. Zamawiający wymaga przedstawienia oferty na trzy oddzielne programy, tak aby one wspólnie, co najmniej spełniały wszystkie wyżej wymienione wymagania, jednakże wówczas Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia przez cały okres użytkowania przez Zamawiającego programów, które stawią przedmiot niniejszego zamówienia, integralności wszystkich programów.
7.16. Zamawiający odpowie na wszelkie pytania zadawane przez Dostawcę w formie pisemnej w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych.
7.17. W przypadku kwestii spornych oraz niejasnych ostateczną decyzję co do interpretacji zapisów wyżej wymienionych wymagań decyduje Zamawiający.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Dostawca zobowiązuje się do przedstawienia kompleksowej oferty. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8.2. Jeśli nastąpią istotne zmiany w stosunku do zapytania ofertowego, wszyscy Oferenci zostaną o tym poinformowani drogą mailową.
8.3. Termin związania ofertą nie może być krótszy niż 30 dni.

Kryteria oceny ofert

1. Podczas oceny Zamawiający będzie oceniał spełnienie wszystkich wyżej wymienionych wymagań ze szczególnym naciskiem na pkt.7.10 oraz pkt.7.12.
2. Ocena spełnienia wymagania zawartego w pkt. 7.10 polegać będzie na ocenie przede wszystkim czasu jaki należy przeznaczyć na wykonanie zleconego przez Zamawiającego elementu. Drugim parametrem mierzonym w tym etapie wyboru Dostawcy będzie pracochłonność jaką należy przeznaczyć na wykonanie wyżej wymienionego elementu. Parametr ten Zamawiający będzie oceniał na podstawie:

* ilości operacji, które trzeba wykonać w ramach zaprojektowania elementu,
* ilości zabiegów wchodzących w skład poszczególnych operacji.

3. Dodatkowo ocena spełnienie wymogów zawartych w pkt. 7.12 przeprowadzona będzie na podstawie:

* czasu wczytywania projektu złożeniowego,
* płynności obracania i manipulowania modelem,
* projektowanie nowej części w projekcie w oparciu o elementy znajdujące się w projekcie.

4. Zamawiający będzie oceniał spełnienie wymagań z powyższego punktu, tylko przy użyciu metod jakościowych.
5. Ocena płynności działania programów oraz ich funkcjonalność w okresie opisanym w pkt. 7.6.
6. Zamawiający będzie oceniał spełnienie wymagań z powyższego punktu przy użyciu metod jakościowych.
7. Podział procentowy elementów składowych branych pod uwagę podczas oceny Dostawcy:

a) cena- 50%
b) ocena spełnienia wymogów na podstawie pkt. 9 oraz pkt. 10- 30%
c) ocena funkcjonalności programów na podstawie pkt. 21- 20%.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kryteriów oceniania, w trakcie trwania procesu zbierania ofert. O zmianie kryteriów oceniania Dostawca zostanie poinformowany w formie pisemnej

Miejsce i termin składania ofert

Oferty można składać w formie papierowej (Carpol Sp. z o.o., ul. Logistyczna 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki), lub drogą elektroniczną, wysyłając je na adres mailowy: dariusz.pelka@carpol.pl

Oferty należy składać do dnia 23-03-2018r.
Oferty złożone po wskazanym  terminie nie będą rozpatrywane.

Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kontakt w sprawie postępowania ofertowego

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Dariusz Pełka pod
numerem telefonu 603-222-129 lub pod adresem email: dariusz.pelka@carpol.pl

Pobierz zapytanie ofertowe w formacie pdf

W niniejszym postępowaniu nie wybrano żadnej oferty, z uwagi na poniższe uchybienia formalne:

  • żaden z oferentów nie złożył oświadczenia o braku powiązań kapitałowo-osobowych,
  • żaden z oferentów nie złożył deklaracji o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia, potrzebnej do realizacji projektu, odpowiedniego potencjału technicznego, o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zmówienia,
  • żaden z oferentów nie zaoferował przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w zapytaniu ofertowym.

Postępowanie zostanie ponownie ogłoszone.

Pobierz Informację dla oferentów w formacie pdf

 

W celu podwyższenia jakości naszych usług, strona wykorzystuje pliki Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close