» Zaproszenie do składania ofert – Frezarka 5D CNC

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Frezarka 5-osiowa CNC do obróbki materiałów lekkich wyposażona w chłodzenie mgiełką olejową, przystosowana do obróbki w warunkach dużego zapylenia”

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach realizacji Projektu pt.: „Wdrożenie na rynek innowacyjnej, uniwersalnej przegrody zintegrowanej z kanapą lub fotelami dzięki własnym pracom B+R”.

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedmiot i warunki zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia.

 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa frezarki 5-osiowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż).
 • Urządzenie powinno być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad i odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać niezbędne certyfikaty, oznaczenia i atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powinno również spełniać wymagania postawione w niniejszym opisie.
 • Zakres dostawy powinien zawierać kompletny osprzęt wymagany do pracy urządzenia.
 • Po zainstalowaniu urządzenie powinno być gotowe do pracy bez dodatkowego doposażenia.
 • Cena oferty musi uwzględniać wniesienie urządzenia do budynku, montaż na miejscu i uruchomienie oraz nadzorowanie w trakcie testów.
 • Cena oferty musi uwzględniać szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia bezpośrednio po instalacji.
 • Oferowane urządzenie musi być objęte pełną gwarancją (uwzględniającą części zamienne i robociznę) przez okres nie krótszy niż 24 miesiące. Czas gwarancji liczony będzie od momentu komisyjnego przekazania urządzenia potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.
 • Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w Parametrach technicznych
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Parametry techniczne

Frezarka 5-osiowa sterowana numerycznie CNC, stalowa konstrukcja maszyny o dużej sztywności, wyposażona w chłodzenie mgiełką olejową, przystosowana do obróbki w warunkach dużego zapylenia.

Pole robocze:

Oś X – min 3000 [mm]
Oś Y – min 4000 [mm]
Oś Z – min 700 [mm]
(definicja pola roboczego poniżej)

Stół hybrydowy T- rowkowy i próżniowy (udźwig stołu min 4000 [kg])

 • W stole T- rowkowym w świetle rowka nie mogą znajdować się żadne wystające elementy które będą przeszkadzały w łagodnym przesuwaniu nakrętek teowych
 • Włącznik do sterowania próżnią musi się znajdować na obudowie maszyny, na obudowie bramy oraz w zadajniku ręcznym
 • Pole robocze 3000x4000x700 rozumiane jest przez nas jako obszar maszyny w którym możemy ułożyć detal o wymiarach 3000×4000 i skręcając głowice w osi „A” o 90 stopni z której wystaje narzędzie 100[mm] będziemy w stanie obrobić detal z każdej strony.

Wrzeciono:

Zakres obrotów – 0 – 24000 [obr/min]
Moc wrzeciona – min 9 [kW]
Ciągłość pracy wrzeciona – min 200 [godz.]
Oprawki do montażu tulejek zaciskowych minimum ER32

Napędy osi:

Zakres prędkości posuwów 0 – 20 [m/min]
Napędy posuwu osi – serwonapędy AC
Płynne sterowanie – 5 osi

Magazyn narzędzi:

Magazyn narzędzi powinien zawierać min 5 narzędzi
Pomiar długość narzędzia

Sterowanie:

 • Sterowanie powinno umożliwiać operatorowi po zatrzymaniu awaryjnym wystartowanie programu od danego bloku.
 • Na panelu operatora powinna być wyświetlana ścieżka narzędzia oraz podstawowe parametry (prędkość wrzeciona, posuw, kilka linii kodu NC)
 • Wczytywanie plików programowych z rozszerzeniem .txt, .dxf
 • Zdalna łączność z maszyną z możliwością wczytania programu i zatrzymanie maszyny
 • Sterowanie obsługujące cykle obróbcze
 • Możliwość zaprogramowania prostej ścieżki narzędzia przez operatora

Sterowanie – zadajnik ręczny

Na panelu sterowania ręcznego powinno znajdować się:

 • Płynne przejazdy osiami (sterowanie potencjometrem lub strzałkami)
 • Przejazd osiami o zadaną wartość (np. o 0.01, 0.1, 1, 10 [mm])
 • Płynna zmiana obrotów (sterowanie potencjometrem)
 • Płynna zmiana posuwu  (sterowanie potencjometrem)
 • Włączanie obrotów wrzeciona

Dodatkowe wyposażenie:

 • Chłodzenie mgiełką olejową ( 2 punkty)
 • Oprawki narzędziowe (na każde gniazdo narzędziowe znajdujące się w maszynie 2 oprawki)
 • Tulejki zaciskowe 2 komplety (komplet składa się z 18 tulejek zaciskowych od 2-20 mm każda niepowtarzalna)
 • Komplet kluczy i urządzeń umożliwiający wymianę narzędzi oraz konserwacje maszyny
 • Frezy do aluminium :

 

Lp. Średnica freza [mm] Długość freza [mm] Ilość sztuk [szt.]
1. 1.5 min 60 2
2. 3 min 60 2
3. 6 min 80 2
4. 8 min 100 2
5. 10 min 120 2
6. 12 min 120 2
7. 16 min 160 2
8. 20 min 160 2

 

 • Nakrętki teowe M8 (100 szt.)

Dodatkowe:

 • Instrukcja obsługi w języku polskim z opisem panelu operatora
 • Szkolenie operatora przy maszynie z uruchomieniem testowego programu przygotowanego przez producenta, oraz wprowadzenie i uruchomienie prostego programu poprzez panel operatora

3. Dodatkowe wymagania

 • wymagane jest udzielenie gwarancji na urządzenie i wszelkie peryferia na okres 24 miesięcy, licząc od daty dostarczenia i uruchomienia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
 • nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych
 • opisany przedmiot zamówienia musi zostać wykonany i dostarczony w jak najkrótszym czasie, kara za niedotrzymany termin dostawy wynosi 2% wartości umowy za każdy tydzień zwłoki.
 • urządzenie musi zostać dostarczone do zamawiającego na koszt dostawcy, zainstalowane i uruchomione w siedzibie zamawiającego
 • szkolenie 4 pracowników min 4 dni (min 6 godz. / dzień)
 • wszelkiego rodzaju płyny, w tym olej i inne akcesoria niezbędne do podłączenia i uruchomienia urządzenia muszą być dostarczone przez dostawcę
 • wsparcie i przekazanie niezbędnych informacji między innymi danych techniczny kompletnego modelu 3D zamawiającemu i firmie zewnętrznej która będzie tworzyła postprocesor do danego oprogramowania CAM.
 • dodatkowo oceniane będą możliwości techniczne urządzenia na podstawie oceny wyfrezowanego detalu (czas pracy, jakość powierzchni, płynność obróbki). Model przekazany będzie po wstępnym etapie oceny ofert.

4. Informacje dodatkowe

Jeśli nastąpią istotne zmiany w stosunku do zapytania ofertowego, wszyscy Oferenci zostaną o tym poinformowani drogą mailową.

Oferent składając ofertę jednocześnie deklaruje, że:

 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potrzebną do realizacji projektu
 • posiada odpowiedni potencjał techniczny,
 • dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zmówienia

Serwis:

 • bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym (24 miesięcy) i dodatkowo kolejne 12 miesięcy po okresie gwarancyjnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy uszkodzenie jest zawinione przez użytkownika – wówczas obowiązują stawki ustalone w umowie
 • wsparcie telefoniczne i zdalna pomoc serwisowa 7 dni w tygodniu min 8 godzin w ciągu dnia.
 • wymagany czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii, do przybycia serwisanta max. 24 h.
 • dostarczenie części zamiennych i uruchomienie niesprawnej maszyny w czasie nie dłuższym niż 7 dni (5 dni roboczych), od momentu zgłoszenia uszkodzenia
 • kary umowne za nie dotrzymanie terminu reakcji serwisu, lub za przekroczony czas naprawy urządzenia – od 1000 do 8000 zł netto za każdy kolejny rozpoczęty dzień zwłoki w reakcji / opóźnieniu w naprawie

Oferent składając ofertę i przyjmując zamówienie, akceptuje wyżej wymienione warunki. Zakup nastąpi w wyniku podpisania umowy Kupna / sprzedaży.

Kryteria oceny ofert

Podstawowym kryterium oceny oferty będzie cena.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty można składać w formie papierowej (Carpol Sp. z o.o., ul. Logistyczna 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki), lub drogą elektroniczną, wysyłając je na adres mailowy: dariusz.pelka@carpol.pl

Oferty należy składać do dnia 23-03-2018r.

Wybór Oferenta nastąpi do dnia 30-03-2018r.

Oferty złożone po wskazanym  terminie nie będą rozpatrywane.

Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kontakt w sprawie postępowania ofertowego

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Dariusz Pełka pod numerem telefonu 603-222-129 lub pod adresem email: dariusz.pelka@carpol.pl

Pobierz zapytanie ofertowe w formacie pdf

W niniejszym postępowaniu nie wybrano żadnej oferty, z uwagi na poniższe uchybienia formalne:

 • żaden z oferentów nie złożył oświadczenia o braku powiązań kapitałowo-osobowych,
 • żaden z oferentów nie złożył deklaracji o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia, potrzebnej do realizacji projektu, odpowiedniego potencjału technicznego, o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zmówienia,
 • żaden z oferentów nie zaoferował przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem w zapytaniu ofertowym.

Postępowanie zostanie ponownie ogłoszone.

Pobierz Informację dla oferentów w formacie pdf

 

W celu podwyższenia jakości naszych usług, strona wykorzystuje pliki Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close