» Zaproszenie do składania ofert – Konfigurator 3D

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na przedmiot „Konfigurator 3D”

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach realizacji Projektu pt.: „Internacjonalizacja CARPOL Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego”.

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedmiot i warunki zamówienia

1/ Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i udostępnienie wirtualnego konfiguratora zabudów skrzyniowych, wieloosobowych oraz izotermicznych dla samochodów do 3.5t. oraz systemu wspomagającego pracę sieci sprzedaży w następującym zakresie:

 1. Konfigurator będzie posiadał trójwymiarowe wizualizacje modeli samochodów wraz z zabudowami
 2. zmiana opcji konfiguracji zabudów będzie na bieżąco zmieniać wizualizację 3D
 3. możliwość wyceny bieżącej konfiguracji samochodu
 4. możliwość podglądu określonych parametrów technicznych (wymiary, waga)
 5. obsługa wielu wersji językowych

2/ Konfigurator powinien zostać udostępniony jako aplikacja webowa, z dostępem przez przeglądarkę internetową bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania (w tym pluginów do przeglądarki) na komputerach użytkowników.

3/ Udzielona licencja będzie bezterminowa.

4/ Dane wymieniane pomiędzy poszczególnymi elementami systemu będą przesyłane z użyciem protokołu SSL, aby zapewnić odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa.

5/ System zostanie zaprojektowany w taki sposób, aby obsługiwał maksymalnie co najmniej 1000 zarejestrowanych użytkowników

6/ Dostawa i odbiór Zamówienia nastąpi najpóźniej do 31 grudnia 2017 roku.

Warunki oferty

1/ Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej

2/ Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

3/ Termin związania ofertą nie krótszy niż 30 dni.

4/ Oferent przed datą wyboru dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania/ unieważnienia postępowania ofertowego do końca terminu składania ofert.

5/ Oferent składając ofertę jednocześnie deklaruje, że:

 1. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potrzebną do realizacji projektu
 2. posiada odpowiedni potencjał techniczny,
 3. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zmówienia

6/ Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, a także gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy

7/ W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

8/ W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie zawierała informacji o spełnieniu parametrów przedmiotu zamówienia, określonych w zapytaniu ofertowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty z przyczyn formalnych.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie oceny punktowej. Oferent, który uzyska najniższą liczbę punktów zostanie wybrany, jako Wykonawca Zamówienia.

Podział procentowy:

– 85% cena

– 15% czas realizacji

 

Wartość poszczególnych wskaźników:

– 1 zł = 1 punkt

– 1 dzień = 100 punktów

 

Oferty będą oceniane według poniższych wzorów:

 

 • obliczenie ilości punktów za cenę:

cena z oferty * 0,85 * 1 = suma punktów za cenę

 

 • obliczenie ilości punktów za czas dostawy:

ilość dni dostawy * 0,15 * 100 = suma punktów za czas realizacji

 

Wygra ta oferta, której łączna suma punktów za cenę i czas dostawy będzie najniższa.

 

Do czasu dostawy liczą się wszystkie dni świąteczne i inne dni wolne od pracy.

 

Miejsce i termin składania ofert

Oferty można składać w formie papierowej (Carpol Sp. z o.o., ul. Logistyczna 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki), lub drogą elektroniczną, wysyłając je na adres mailowy: dariusz.pelka@carpol.pl

 

Oferty należy składać do dnia 24-06-2016r.

Wybór Oferenta nastąpi w dniu 29-06-2016r.

Oferty złożone po wskazanym  terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Kontakt w sprawie postępowania ofertowego

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Grzegorz Karwański pod

numerem telefonu 603-081-966 lub pod adresem email: g.karwanski@carpol.pl

 

Pobierz formularz ofertowy w formacie doc

 

W celu podwyższenia jakości naszych usług, strona wykorzystuje pliki Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close