» Warunki gwarancji

Firma CARPOL Sp. z o.o. zwana dalej Gwarantem zapewnia, że w zakupionym przez Państwa pojeździe zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy zabudowę/nadwozie stosownie do zgłoszonych przez Państwa potrzeb, w sposób profesjonalny, w zgodzie z zasadami sztuki i obowiązującymi przepisami prawa oraz z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych.

11377161_1617659775141275_2041929327646298821_n

Ogólne warunki gwarancji

CARPOL Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy/miesiące od dnia sprzedaży pojazdu na wykonaną w nim adaptację w zakresie:  Zabudowy/przystosowania
1. CARPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie udziela gwarancji w zakresie wad tkwiących w wykonanej zabudowie, które ujawnią się w okresie gwarancji. Odpowiedzialność Gwaranta obejmuje wyłącznie przywrócenie możliwości normalnego korzystania z zabudowy, przez usunięcie ewentualnych wad,
tj przez naprawę, a w razie stwierdzenia przez Gwaranta takiej konieczności – zastąpienia wadliwych elementów lub podzespołów nowymi – pozbawionymi wad,
2.   Gwarancja nie obejmuje wymiany całości zabudowy na nową wolną od wad,
3.   Skuteczne zgłoszenie wystąpienia usterek w okresie gwarancji wymaga zachowania formy pisemnej.
4.   Gwarant zobowiązuje się dokonać naprawy w czasie odpowiednim na usunięcie wady,
z uwzględnieniem czasu na dokonanie naprawy elementów obcych przez ich dostawcę, nie później Jednak niż w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Klienta. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.”
5.   Miejscem realizacji naprawy gwarancyjnej jest zakład mieszczący się pod adresem wskazanym
w punkcie 10 lub w inny sposób uzgodniony z Gwarantem.
6.   Gwarancja nie obejmuje:
¦   urządzeń i części zużywających się w czasie normalnej obsługi pojazdu,
¦   skutków wynikających z niewłaściwej obsługi zabudowy, niezgodnej z załączoną do niej instrukcją obsługi,
¦   skutków wynikających z niewłaściwej eksploatacji pojazdu i zabudowy (przeciążenia pojazdu, nieprawidłowego rozmieszczenia ładunku),
¦   następstw powstałych z winy, niedbałości lub niedoświadczenia Klienta,
¦   indywidualnych cech zabudowy, nie będących wadami ale wynikających ze specyfiki danego typu zabudowy i o których to poinformowano Klienta w instrukcji obsługi,
¦   oczekiwań Klienta co do zdatności zabudowy do jego szczególnych potrzeb, wykraczających poza zwykle przeznaczenie danego typu zabudowy,
¦   następstw zjawisk atmosferycznych, uszkodzeń termicznych, lub chemicznych,
¦   uszkodzeń mechanicznych (pęknięć, zarysowań itp.), szkód powstałych wskutek wypadków drogowych.
¦   urządzeń dodatkowych: nagrzewnic wodnych, webasto, klimatyzacji, agregatów chłodniczych, agregatów prądotwórczych itp.
Urządzenia te posiadają odrębne karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi, w których mowa jest
o przeglądach gwarancyjnych pozwalających spełnić warunki danej gwarancji.
7.   Klient traci uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji w przypadku:
¦ własnej ingerencji lub przez podmiot nieuprawniony (inny niż Gwarant lub podmiot wskazany przez Gwaranta) w zabudowę, w tym napraw, przeróbek, zmian czy wymiany części,
¦ zamontowania w pojeździe części nie zatwierdzonych przez Gwaranta,
¦ niedokonania przeglądu gwarancyjnego, jeżeli taki obowiązek wynika z instrukcji obsługi danego urządzenia.
¦ mycia samochodu oznakowanego folią odblaskową pod ciśnieniem lub też w wysokiej temperaturze
8.   W przypadku bezpodstawnego wezwania do naprawy gwarancyjnej wszelkie koszty naprawy
i dojazdu ponosi Klient.
9.   Karta gwarancyjna bez podania daty wydania pojazdu i podpisu Gwaranta a także zawierająca skreślenia lub poprawki jest nieważna.
10. Zgłoszenia napraw gwarancyjnych prosimy kierować pisemnie na adres:
CARPOL Sp. z o.o., ul. Logistyczna 9, Natolin, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
fax: (022) 723 34 67, e-mail: gwarancje@carpol.pl
11. Zgłoszenia urządzeń zamontowanych w pojeździe, które posiadają odrębne karty gwarancyjne, prosimy kierować pod adresy serwisów wskazane w tych kartach.

 

W celu podwyższenia jakości naszych usług, strona wykorzystuje pliki Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close