» ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – FREZARKA 5D CNC (2)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2018

na „Frezarkę 5-osiową CNC do obróbki materiałów lekkich wyposażoną w chłodzenie mgiełką olejową, przystosowaną do obróbki w warunkach dużego zapylenia”

CARPOL SP. Z O.O. zaprasza do składania ofert na dostawę Frezarki 5-osiowej CNC do obróbki materiałów lekkich, wyposażonej w chłodzenie mgiełką olejową, przystosowanej do obróbki w warunkach dużego zapylenia w ramach realizacji projektu „Wdrożenie na rynek innowacyjnej, uniwersalnej przegrody zintegrowanej z kanapą lub fotelami dzięki własnym pracom B+R”, Nr projektu: RPMA.03.03.00-14-8884/17 realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie: 3.3 Innowacje w MŚP Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

I. Zamawiający:

Carpol Sp. z o.o.   ul. Orląt Lwowskich 48/2   02-495 Warszawa tel. 022 723-31-57, www.carpol.pl

Osoba do kontaktu: Dariusz Pełka nr tel. 603222129; adres e-mail: dariusz.pelka@carpol.pl

Adres korespondencyjny: ul. Logistyczna 9   05-825 Grodzisk Mazowiecki

 

II. Tryb postępowania:

Łączna wartość zamówienia oszacowana została na kwotę powyżej 50.000 PLN netto i w związku z tym będzie stosowana zasada konkurencyjności. Upublicznienie zapytania nastąpi poprzez jego umieszczenie w bazie konkurencyjności oraz na stronie Internetowej Zamawiającego www.carpol.pl

KOD CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:
– 42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali
– 42640000-4 Obrabiarki do obróbki tworzyw twardych z wyjątkiem metalu

 

III. Opis przedmiotu zamówienia i wymagane warunki dostawy

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa frezarki 5-osiowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż operatora, nadzorowanie w trakcie testów i szkolenie pracowników).
 2. Przedmiot zamówienia został przedstawiony w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego). Parametry techniczne określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferta. Oferent może zaoferować przedmiot zamówienia o lepszych parametrach technicznych.
 3. Odbiór urządzenia nastąpi po protokolarnym, odbiorze przedmiotu zamówienia przez Pracownika wskazanego przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół odbioru końcowego, podpisany przez Zamawiającego i Oferenta/Dostawcę, przygotowany w 3 egzemplarzach (dwa egzemplarze otrzyma Zamawiający i jeden egzemplarz Dostawca).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

 1. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie wykonawców, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań (Załącznik nr 3). Oświadczenie muszą złożyć wszyscy reprezentanci Oferenta. Oferenci pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
 • złożą wszystkie wymagane zapytaniem dokumenty,
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia (weryfikacja warunku na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 i dołączonego aktualnego wydruku z KRS, CEIDG, innego dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności),
 • posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnego serwisu lub udostępnienie podmiotów zdolnych do wykonania powyższego w ramach niniejszego zamówienia i doświadczenie (weryfikacja na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2),
 • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2),
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2),
 • nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (weryfikacja na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2),
 • nie są w stanie likwidacji lub upadłości (weryfikacja na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2),
 • posiadają na czas realizacji zamówienia aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, lub inny równoważny dokument o wartości ubezpieczenia / zabezpieczenia przynajmniej równej wartości oferty (weryfikacja na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2, kopię polisy/innego dokumentu o którym mowa należy dołączyć do dokumentacji ofertowej).
 1. Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie określonych warunków. Oferta, która nie będzie spełniała przynajmniej jednego ww. warunku zostanie odrzucona.
 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną

 

 V. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin złożenia oferty – wymagania formalne:

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 2. Do Oferty należy dołączyć dodatkowo następujące załączniki:
  • KRS, CEIDG, inny dokument na podstawie, którego działa Oferent oraz jeśli nie wynika to z dokumentów rejestrowych, inne dokumenty poświadczające umocowanie do reprezentowania / składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta / złożenia oferty.
  • Opis techniczny zaoferowanych urządzeń wraz z danymi technicznymi zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
  • Listy referencyjne i inne wynikające z zapisów punktu IV.
 3. Podana w ofercie cena ofertowa netto musi zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, określone w Opisie przedmiotu Zamówienia.
 4. Cenę ofertową netto należy podać w PLN.
 5. Podana cena ofertowa netto nie podlega żadnym zmianom w trakcie realizacji umowy.
 6. Oferta i wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
 7. Osoby upoważnione do podpisania oferty, muszą bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. Oznacza to, że jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest wskazana wprost w powołanych dokumentach stwierdzających status prawny Oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
 8. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 9. Oferty należy składać do 02.05.
 10. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.2018r. o godz. 11.00.
 11. Miejsce i sposób złożenia oferty (1 z 3 możliwych sposobów):
 • za pośrednictwem poczty, lub kurierem – na adres korespondencyjny Zamawiającego na kopercie należy wpisać: podstępowanie na dostawę Frezarki 5-osiowej CNC do obróbki materiałów lekkich, wyposażonej w chłodzenie mgiełką olejową, przystosowanej do obróbki w warunkach dużego zapylenia lub
 • osobiście w Carpol Sp. z o.o. Logistyczna 9   05-825 Grodzisk Mazowiecki na kopercie należy wpisać: podstępowanie na dostawę  Frezarki 5-osiowej CNC do obróbki materiałów lekkich, wyposażonej w chłodzenie mgiełką olejową, przystosowanej do obróbki w warunkach dużego zapylenia lub
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pelka@carpol.pl – w tytule wiadomości należy wpisać: podstępowanie na dostawę Frezarki 5-osiowej CNC do obróbki materiałów lekkich, wyposażonej w chłodzenie mgiełką olejową, przystosowanej do obróbki w warunkach dużego zapylenia.
 1. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 2. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona.
 3. Oferta nie odpowiadająca treści Zapytania Ofertowego i nie spełniająca jego warunków zostaje odrzucona.
 4. Niespełnienie wymogów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

 

VI. Kryteria oceny oferty

 1. Przy wyborze i ocenianiu ofert, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 • po spełnieniu warunków podstawowych, stawianych zapytaniu ofertowym, kolejnym kryterium będzie cena netto w PLN
 • kryterium ceny ofertowej netto: 100%.
  1. Zamawiający wybierze Oferenta, który po spełnieniu warunków podstawowych, zaproponuje najniższą cenę.
  2. W przypadku ofert o takie samej cenie, o wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje podany w ofercie poziom średniego zużycia energii w kWh.

 

VII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona w bazie konkurencyjności na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,
  na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie wysłana drogą elektroniczną do wszystkich podmiotów, które złożyły oferty w wymaganym terminie.
 2. Informacja o wyniku postępowania będzie zawierała nazwę wybranego Oferenta.
 3. Zamawiający zawrze umowę z Oferentem, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, a jej cena nie będzie przekraczać kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 4. Zamawiający powiadomi Oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy, który planowany będzie nie wcześniej niż 7 dni po przekazaniu informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 5. W sytuacji kiedy Oferent, którego ofertę wybrano za najkorzystniejszą odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Oferentem, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert (najkorzystniejsza cena).
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z potencjalnym Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w stosunku do pozostałych ofert, w przypadku gdy wartość ofert przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania Ofertowego jeśli cena ofertowa brutto najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną ofertową brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zakontraktował we wniosku o dofinansowanie, a negocjacje nie przyniosły obniżenia ceny.
 8. Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
 9. W toku rozpatrywania ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców Wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Nie złożenie wyjaśnień w określonym przez Zamawiającego terminie oraz wymaganej formie będzie podstawą do odrzucenia oferty.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo Unieważnienia postępowania w przypadku, gdy z powodu okoliczności których nie przewidział lub nie mógł przewidzieć udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się to niecelowe.
 11. Zamawiający może odrzucić oferty, których wartość uzna za rażąco niską.

 

VIII. Pozostałe informacje:

 1. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach niniejszego postępowania.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Oferentom, którzy złożyli już oferty niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie zawieszona w bazie konkurencyjności. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
 3. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu oraz terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1 i 2, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy w szczególności brak środków finansowych.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie realizacji dodatkowych dostaw i usług, nieobjętych niniejszym postępowaniem o ile będą one niezbędne i są spełnione łącznie warunki wymienione w Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków z dnia 19.07.2017r. rozdział 6.5.2 pkt 22) lit. b) i c).
 5. Zmiany nie będą prowadziły do zmiany charakteru umowy.
 6. Za niewykonane lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia kar umownych:
 • za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (z wyłączeniem przypadków spowodowanych działaniem siły wyższej) – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki,

 

Załączniki do zapytania:

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Oświadczenia Oferenta
 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę firmy Fanum Skorupski – Wójcik Sp. J., spełniającą wymagania zamawiającego. Poniżej znajduje się informacja dla oferentów do pobrania w formacie pdf.

Pobierz Informację dla oferentów w formacie pdf

 

W celu podwyższenia jakości naszych usług, strona wykorzystuje pliki Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close