dofinansowania i projekty unijne
DE EN

Formy do produkcji pianek poliuretanowych

Data publikacji

2018-10-23

Autor

A. Liszewska

Opis zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedmiot i warunki zamówienia

Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 11 zestawów form do produkcji pianek poliuretanowych zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia.

Formy powinny być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad i odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać niezbędne certyfikaty, oznaczenia i atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

 

Przeznaczenie form:

Produkcja formatek siedzeń, oprać i zagłówka kanap i foteli samochodowych, wykonanych ze spienionego poliuretanu o gęstości 50-70 kg/m3.

 

Główne cechy form:

– materiał wykonania: żywica epoksydowa,

– system mocowania do kaset otwierająco-zamykających,

– zintegrowany system grzania elektrycznego i chłodzenia (48V),

– siłowniki ułatwiające otwieranie i zamykanie form,

– formy zawierające gniazda na druty oraz metalowe stelaże.

 

Warunki gwarancji:

– wszystkie formy muszą zostać objęte gwarancją na czas wykonania przy ich użyciu 10 000 sztuk pianek;

– gwarancja na okres 12 (dwanaście) miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego form z tytułu rękojmi;

– gwarancja obejmuje poprawność działania następujących części składowych: mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych;

– gwarancja jest anulowana w przypadku nieuprawnionej interwencji ze strony  Kupującego lub jego technika, albo w przypadku braku przestrzegania reguł prawidłowej obsługi i konserwacji;

– gwarancja nie obejmuje komponentów zużytych lub zniszczonych z powodu zwarcia lub braku stabilności parametrów sieci zasilania elektrycznego.

 

Wymagana dokumentacja:

Deklaracja zgodności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa, znak „CE”.

 

Wymagania od Dostawcy:

Maksymalny termin wykonania – 48 tydzień (26-30.11.2018r.)

 

Oferent wraz z ofertą musi złożyć dodatkowo deklarację (zgodnie z załącznikiem nr 2 zapytania ofertowego), że:

– posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potrzebną do realizacji projektu;
– posiada odpowiedni potencjał techniczny;
– dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

– wykonawca musi posiadać doświadczenie minimum 1 rok w produkcji form do pianek poliuretanowych dla branży automotive;

– wykonawca musi posiadać na czas realizacji zamówienia aktualną polisę ubezpieczeniową  od odpowiedzialności cywilnej, lub inny równoważny dokument o wartości ubezpieczenia / zabezpieczenia przynajmniej równej wartości oferty.

Kryteria oceny ofert

Po spełnieniu wszystkich warunków opisanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w zapytaniu ofertowym, podstawowym kryterium będzie cena oferowanego rozwiązania. Zostanie wybrana ta oferta, której cena będzie najniższa.

Z przedstawionej oferty musi jasno wynikać jaki jest koszt za każdy element, tj.:

 • siedzisko kanapy 4–osobowej

 • siedzisko kanapy 3–osobowej (wersja standard)

 • siedzisko kanapy 3–osobowej (wersja wąska)

 • oparcie kanapy 4–osobowej

 • oparcie kanapy 3–osobowej (wersja standard)

 • oparcie kanapy 3–osobowej (wersja wąska)

 • siedzisko fotela o szerokości 450mm

 • siedzisko fotela o szerokości 500mm

 • oparcie fotela o szerokości 450mm

 • oparcie fotela o szerokości 500mm

 • zagłówek

Warunki płatności

Terminy płatności powinny być następujące:

 • 30% zaliczki w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy,

 • 70% w terminie do 7 dni, po podpisaniu protokołu odbioru form.

Miejsce i termin składania ofert

Miejsce i sposób złożenia oferty (1 z 3 możliwych sposobów):

 • za pośrednictwem poczty, lub kurierem – na adres korespondencyjny Zamawiającego na kopercie należy wpisać: postępowanie na Form do produkcji pianek poliuretanowych;

 • osobiście w Carpol Sp. z o.o. (ul. Logistyczna 9,  05-825 Grodzisk Mazowiecki) na kopercie należy wpisać: postępowanie na Form do produkcji pianek poliuretanowych;

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dariusz.pelka@carpol.pl – w tytule wiadomości należy wpisać: postępowanie na Form do produkcji pianek poliuretanowych. Przesłanie oferty i wszystkich dokumentów drogą mailową uważać się będzie za skutecznie doręczone, jeśli zostaną skierowane na w/w adres mailowy i pod warunkiem uzyskania potwierdzenia otrzymania wiadomości od Zamawiającego.

Oferty należy składać do dnia 30-10-2018r.

Oferty, które wpłyną po tym dniu nie będą uwzględniane.

Otwarcie ofert nastąpi 31-10-2018r.

Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kontakt w sprawie postępowania ofertowego

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Dariusz Pełka pod numerem telefonu 603-222-129 lub pod adresem: dariusz.pelka@carpol.pl

Wybrana firma

W niniejszym postępowaniu wybrano firmę Wytwórnia Pianek Poliuretanowych Sp. z o.o., której oferta spełniła wymagania Zamawiającego stawiane w zapytaniu ofertowym.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.